สรุปให้ครบ! เช็กสิทธิ-เงื่อนไข ‘กองทุนรวม TESG’ ลดหย่อน-ยกเว้นภาษี

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย Thailand ESG Fund (TESG) หรือจะเรียกว่า Thai ESG ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2575

ทางด้าน “กรมสรรพากร” ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล และเชื่อว่ามาตรการภาษีนี้ จะช่วยให้การลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น อันจะทำให้เสถียรภาพของตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น และจะทำให้ผู้มีเงินได้มีทางเลือกในการออมและการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งยังจะทำให้การลงทุนในกิจการที่คำนึงถึง ESG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกิจการของไทยที่ให้ความสำคัญแก่ ESG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามไปด้วย

นอกจากนี้ จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ของสหประชาชาติ รวมทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สรุปสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขของกองทุนรวม Thailand ESG Fund (TESG) มีลักษณะดังนี้

  • ต้องเป็น บุคคลธรรมดา เท่านั้น
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ไม่สามารถใช้สิทธิได้
  • สิทธิลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีซื้อมากกว่า 1 กองทุน ให้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
  • ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย
  • ไม่ต้องเสียภาษี หากขายหน่วยลงทุนคืนแล้วได้กำไร โดยไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี ซื้อปีไหนได้ลดหย่อนภาษีปีนั้น
  • กองทุนรวม TESG ต้องนำเงินไปลงทุนในกิจการธุรกิจ สินทรัพย์ หุ้น หรือตราสารหนี้เกี่ยวกับ ESG ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG)
  • กองทุนรวม TESG ต้องนำเงินไปลงทุนในกิจการของไทยเท่านั้น
  • ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2575

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ได้แสดงความพร้อม เตรียมออกกองทุนรวม ThaiESG โดยเร็วๆ นี้ จะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาผลิตภัณฑ์สอดรับสิทธิประโยชน์ของกองทุน ThaiESG หรือ TESG

คาดจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนได้ภายในเดือน ธ.ค. 2566 นี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีทันที ซึ่งสามารถนำไปยื่นต่อกรมสรรพากรช่วงต้นปี 2567 (อ่านต่อ : เตรียมพร้อม! เช็กรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 มีอะไรบ้าง-เริ่มยื่นวันไหน?… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2899552/)

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อไหร่ ช่องทางไหนบ้าง?

1.ยื่นภาษีแบบเอกสารกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้บ้าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-วันที่ 31 มีนาคม 2567

2.ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-วันที่ 8 เมษายน 2567คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

(อ่านต่อ : มีรายได้เท่านี้ เสียภาษีเท่าไหร่? เช็กอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2566… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2909338/)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโทรติดต่อ 1161 กรมสรรพากร

(ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล, กรมสรรพากร ณ 21 พ.ย. 2566)

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย Thailand ESG Fund (TESG) หรือจะเรียกว่า Thai ESG ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2575 ทางด้าน “กรมสรรพากร” ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล และเชื่อว่ามาตรการภาษีนี้ จะช่วยให้การลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น อันจะทำให้เสถียรภาพของตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น และจะทำให้ผู้มีเงินได้มีทางเลือกในการออมและการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งยังจะทำให้การลงทุนในกิจการที่คำนึงถึง ESG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกิจการของไทยที่ให้ความสำคัญแก่ ESG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามไปด้วย นอกจากนี้ จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ของสหประชาชาติ รวมทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์…