9 เดือน แบงก์ฟันกำไร 1.34 แสนล้าน

รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารทหารไทยธนชาต พบว่ามีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 134,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,313 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 ที่มีกำไรสุทธิ 115,707 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการฟื้นตัวจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง
คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 32,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 28,151 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ 30,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 27,718 ล้านบาท จากการลดตั้งสำรองฯ และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น, ธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิ 21,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 20,189 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยและปริมาณเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีกำไรสุทธิ 23,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19,224 ล้านบาท จากการตั้งสำรองระดับปกติและรายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม
คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
ขณะที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีกำไรสุทธิ 2,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,708 ล้านบาท หลังจากควบคุมค่าใช้จ่ายดีขึ้น, ธนาคารทหารไทยธนชาต มีกำไรสุทธิ 10,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 7,675 ล้านบาท จากการตั้งสำรองฯ ลดลง ส่วนธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีกำไรสุทธิ 1,234 ล้านบาท ลดลง 29.8% จาก 1,757 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 64 จากกำไรของเงินลงทุนลดลง ด้านธนาคารเกียรตินาคิน มีกำไรสุทธิ 6,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,295 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อ และธนาคารทิสโก้ มีกำไรสุทธิ 5,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,990 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธุรกิจประกันภัยที่เติบโตขึ้น

รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารทหารไทยธนชาต พบว่ามีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 134,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,313 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 ที่มีกำไรสุทธิ 115,707 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการฟื้นตัวจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรงทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 32,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 28,151 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ 30,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 27,718 ล้านบาท จากการลดตั้งสำรองฯ และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น, ธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิ 21,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 20,189 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยและปริมาณเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีกำไรสุทธิ 23,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19,224 ล้านบาท จากการตั้งสำรองระดับปกติและรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มคำพูดจาก สล็อตเว็บตรงขณะที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีกำไรสุทธิ 2,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,708 ล้านบาท…